Đề thi Toán 1

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi giữa kì và cuối kì môn toán lớp 1 mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 1 có thêm tài liệu để ôn luyện để làm bài thi tốt nhất. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đáp án đề 1 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 2 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 3 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 4 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 5 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 1 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Toán 1 (cơ bản)
Đáp án đề 3 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Toán 1 (cơ bản)
Đáp án đề 2 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Toán 1 (cơ bản)
Đáp án đề 4 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Toán 1 (cơ bản)
Đáp án đề 5 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Toán 1 (cơ bản)
Đáp án đề 1 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 2 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 3 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 3 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 4 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 5 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 1 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Toán 1 (cơ bản)
Đáp án đề 2 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Toán 1 (cơ bản)
Đáp án đề 5 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (Cơ bản)
Đáp án đề 1 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (Nâng cao)
Đáp án đề 2 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (Nâng cao)
Đáp án đề 3 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (Nâng cao)
Đáp án đề 4 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (Nâng cao)
Đáp án đề 5 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (Nâng cao)
Đề 2 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 có đáp án- Toán 1 (Cơ bản)
Đáp án đề 3 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán 1 (Cơ bản)
Đáp án đề 4 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán 1 (Cơ bản)
Đáp án đề 5 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Toán 1 (Cơ bản)
Đáp án đề 3 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Toán 1 (cơ bản)
Đáp án đề 4 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Toán 1 (cơ bản)
Đáp án đề 5 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Toán 1 (cơ bản)
Đáp án đề 1 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 2 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 3 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 4 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 5 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 - Toán 1 (nâng cao)
Đáp án đề 2 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (Cơ bản)
Đáp án đề 3 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (Cơ bản)
Đáp án đề 4 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (Cơ bản)
Đáp án đề 1 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Toán 1 (Cơ bản)