Đề thi Toán 5

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi giữa kì và cuối kì môn toán lớp 5 mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 5 có thêm tài liệu để ôn luyện để làm bài thi tốt nhất. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Giải đề thi học kì 2 (Sưu tầm) - Đề số 10 - Toán 5
Giải đề thi học kì 2 (Sưu tầm) - Đề số 9 - Toán 5
Giải đề thi học kì 2 (Sưu tầm) - Đề số 8 - Toán 5
Giải đề thi học kì 2 (Sưu tầm) - Đề số 7 - Toán 5
Giải đề thi học kì 2 (Sưu tầm) - Đề số 6 - Toán 5
Giải đề thi học kì 2 (Sưu tầm) - Đề số 5 - Toán 5
Giải đề thi học kì 2 (Sưu tầm) - Đề số 4 - Toán 5
Giải đề thi học kì 2 (Sưu tầm) - Đề số 3 - Toán 5
Giải đề thi học kì 2 (Sưu tầm) - Đề số 2 - Toán 5
Giải đề thi học kì 2 (Sưu tầm) - Đề số 1 - Toán 5
Đáp án đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) - Đề số 5 - Toán 5 (nâng cao)
Đáp án đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) - Đề số 4 - Toán 5 (nâng cao)
Đáp án đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) - Đề số 3 - Toán 5 (nâng cao)
Đáp án đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) - Đề số 2 - Toán 5 (nâng cao)
Đáp án đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) - Đề số 1 - Toán 5 (nâng cao)
Giải đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) - Đề số 5 - Toán 5 (cơ bản)
Giải đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) - Đề số 4 - Toán 5 (cơ bản)
Giải đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) - Đề số 3 - Toán 5 (cơ bản)
Giải đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) - Đề số 2 - Toán 5 (cơ bản)
Giải đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2) - Đề số 1 - Toán 5 (cơ bản)
Đề thi học kì 1 (sưu tầm) - Đề số 8 - Toán 5 có lời giải
Đề thi học kì 1 (sưu tầm) - Đề số 10 - Toán 5 có lời giải
Đề thi học kì 1 (sưu tầm) - Đề số 9- Toán 5 có lời giải
Đề thi học kì 1 (sưu tầm) - Đề số 7 - Toán 5 có lời giải
Đề thi học kì 1 (sưu tầm) - Đề số 6 - Toán 5 có lời giải
Đề thi học kì 1 (sưu tầm) - Đề số 5 - Toán 5 có lời giải
Đề thi học kì 1 (sưu tầm) - Đề số 4 - Toán 5 có lời giải
Đề thi học kì 1 (sưu tầm) - Đề số 3 - Toán 5 có lời giải
Đề thi học kì 1 (sưu tầm) - Đề số 2 - Toán 5 có lời giải
Đề thi học kì 1 (sưu tầm) - Đề số 1 - Toán 5 có lời giải
Đáp án đề thi học kì 1 (nâng cao) - Đề số 1 - Toán 5
Đáp án đề thi học kì 1 (nâng cao) - Đề số 5 - Toán 5
Đáp án đề thi học kì 1 (nâng cao) - Đề số 4 - Toán 5
Đáp án đề thi học kì 1 (nâng cao) - Đề số 3 - Toán 5
Đáp án đề thi học kì 1 (nâng cao) - Đề số 2 - Toán 5
Đáp án đề thi học kì 1 (cơ bản) - Đề số 5 - Toán 5
Đáp án đề thi học kì 1 (cơ bản) - Đề số 4 - Toán 5
Đáp án đề thi học kì 1 (cơ bản) - Đề số 3 - Toán 5
Đáp án đề thi học kì 1 (cơ bản) - Đề số 2 - Toán 5
Đáp án đề thi học kì 1 (cơ bản) - Đề số 1 - Toán 5
Đề kiểm tra 45 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Đại số 6
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Bài 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 6