Đề thi Sinh Học 6

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi giữa kì và cuối kì môn Sinh Học 6 mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 6 có thêm tài liệu để ôn luyện để làm bài thi tốt nhất. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề số 22 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 21 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 10 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 7 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 7 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 7 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 7 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 7 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 6 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương 6 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 6 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 6 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 6 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 6 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 6
Đề số 21 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 6 có lời giải 
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 16 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 15 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 14 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 13 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 12 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 11 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 10 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 9 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 8 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 4- Sinh học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 10 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 9 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 8 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 3- Sinh học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 2- Sinh học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 2- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 2- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 2- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 2- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 2- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 2- Sinh học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 1- Sinh học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 1- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 1- Sinh học 6
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 6