Đề thi Sinh học 10

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi THPT quốc gia môn Sinh học 10 mới nhất năm 2020, 2021. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 2 - Sinh học 11
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 10 có lời giải 
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 5 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 4 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 3 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 10 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 9 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 9 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 8 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 10 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 9 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 8 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Thống Nhất có lời giải
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh - Tây Ninh có lời giải
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Khuyến - Sóc Trăng có lời giải
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Phan Chu Trinh - Bình Thuận có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 10 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 9 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 8 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 5 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 4 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 9 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 8 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10 có lời giải