Đề thi Sinh Học 9

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi THPT quốc gia môn Sinh Học 9 mới nhất năm 2020, 2021. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 9 có lời giải 
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 9 có lời giải 
Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Bến Tre có lời giải
Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 7 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 7 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 8 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 8 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 7 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 7 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 7 - Sinh học 9
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1- Sinh học 9 có lời giải
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9 có lời giải
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận 4 có lời giải
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở giáo dục đào tạo Bến Tre có lời giải
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Bạc Liêu có lời giải
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có lời giải
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận 10 có lời giải
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 Quận Bình Tân có lời giải
Đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 9 năm 2019 - 2020 trường THCS Vĩnh Quỳnh có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 6 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 6 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 9 - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 8 - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 4 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Chương 1- Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 6 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 2 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 4 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 5 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 3 - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút có lời giải - Đề số 1 - Chương 2 - Sinh học 9