Trắc nghiệm Toán 12

Bài tập toán 12 trắc nghiệm theo từng bài, từng chuyên đề, dạng bài, đủ học kì 1, 2 có đáp án, lời giải chi tiết cho ngân hàng câu hỏi. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: "trắc nghiệm toán 12 xemloigiai.net"
35 bài tập phương trình đường thẳng trong không gian mức độ vận dụng cao
45 bài tập phương trình đường thẳng trong không gian mức độ vận dụng
45 bài tập phương trình đường thẳng trong không gian mức độ thông hiểu
45 bài tập phương trình đường thẳng trong không gian mức độ nhận biết
55 bài tập phương trình mặt phẳng mức độ vận dụng, vận dụng cao
55 bài tập phương trình mặt phẳng mức độ thông hiểu
55 bài tập phương trình mặt phẳng mức độ nhận biết
55 bài tập phương trình mặt cầu mức độ vận dụng, vận dụng cao
55 bài tập phương trình mặt cầu mức độ thông hiểu
55 bài tập phương trình mặt cầu mức độ nhận biết
55 bài tập trắc nghiệm hệ tọa độ trong không gian mức độ vận dụng, vận dụng cao
55 bài tập trắc nghiệm hệ tọa độ trong không gian mức độ thông hiểu
55 bài tập trắc nghiệm hệ tọa độ trong không gian mức độ nhận biết
45 bài tập trắc nghiệm mặt cầu mức độ vận dụng, vận dụng cao
45 bài tập trắc nghiệm mặt cầu mức độ thông hiểu
45 bài tập trắc nghiệm mặt cầu mức độ nhận biết
45 bài tập trắc nghiệm mặt trụ mức độ vận dụng, vận dụng cao
45 bài tập trắc nghiệm mặt trụ mức độ thông hiểu
45 bài tập trắc nghiệm mặt trụ mức độ nhận biết
45 bài tập trắc nghiệm mặt nón mức độ vận dụng, vận dung cao
45 bài tập trắc nghiệm mặt nón mức độ thông hiểu
45 bài tập trắc nghiệm mặt nón mức độ nhận biết
25 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ vận dụng cao
55 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ vận dụng
55 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ thông hiểu
35 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ nhận biết
45 bài tập trắc nghiệm khối đa diện lồi và khối đa diện đều mức độ nhận biết, thông hiểu
55 bài tập trắc nghiệm khái niệm về khối đa diện mức độ nhận biết, thông hiểu
35 bài tập phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ vận dụng, vận dụng cao
45 bài tập phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ thông hiểu
35 bài tập phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ nhận biết
55 bài tập các phép toán với số phức mức độ vận dụng, vận dụng cao
55 bài tập các phép toán với số phức mức độ nhận biết, thông hiểu
35 bài tập số phức mức độ vận dụng, vận dụng cao
45 bài tập số phức mức độ thông hiểu
35 bài tập số phức mức độ nhận biết
30 bài tập ứng dụng tích phân trong hình học mức độ thông hiểu
55 bài tập ứng dụng tích phân trong hình học mức độ vận dụng, vận dụng cao
30 bài tập ứng dụng tích phân trong hình học mức độ nhận biết
55 bài tập trắc nghiệm tích phân mức độ nhận biết
45 bài tập trắc nghiệm tích phân mức độ vận dụng, vận dụng cao
65 bài tập trắc nghiệm tích phân mức độ nhận biết, thông hiểu
45 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm mức độ vận dụng, vận dụng cao
65 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm mức độ nhận biết, thông hiểu
25 bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao
45 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao
45 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số mức độ nhận biết, thông hiểu
55 bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số mức độ nhận biết, thông hiểu
35 bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao
40 bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số mức độ nhận biết, thông hiểu
45 bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao
35 bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số mức độ thông hiểu
35 bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số mức độ nhận biết
45 bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao
35 bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số mức độ thông hiểu
35 bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số mức độ nhận biết
45 bài tập trắc nghiệm sự đồng biến nghịch biến của hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao
35 bài tập trắc nghiệm sự đồng biến nghịch biến của hàm số mức độ thông hiểu
35 bài tập trắc nghiệm sự đồng biến nghịch biến của hàm số mức độ nhận biết
Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối