Đề thi Lịch sử 10

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi THPT quốc gia môn Lịch sử 10 mới nhất năm 2020, 2021. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có lời giải
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh - Tây Ninh có lời giải
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Dương Minh Châu có lời giải
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 có lời giải