Đề thi Hóa Học 12

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi THPT quốc gia môn Hóa Học 12 mới nhất năm 2020, 2021. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 208 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2019 - mã đề 213 - Hóa học
Đáp án chính thức của bộ GD-ĐT đề thi THPT quốc gia năm 2018 - mã đề 203 - Hóa học
Đáp án chính thức của bộ GD-ĐT đề thi THPT quốc gia năm 2018 - mã đề 202 - Hóa học
Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2019 - mã đề 208 - Sinh học
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 223 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 224 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 222 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 221 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 220 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 219 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 218 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 217 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 216 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 215 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 214 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 213 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 212 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 211 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 210 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 209 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 207 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 206 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 205 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 204 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 203 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 202 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi THPT quốc gia năm 2017 - mã đề 201 - Hóa học có đáp án chính thức của bộ GD-ĐT
Đề thi học kỳ II môn Hóa Học lớp 12 năm 2019-2020 sở giáo dục Bắc Ninh
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương V - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương V - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương V - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương V - Hóa Học 12
Đề thi học kỳ I môn Hóa Học lớp 12 năm 2019-2020 sở giáo dục Tây Ninh
Đề kiểm tra học kỳ I môn Hóa Học lớp 12 năm học 2019-2020 Sở giáo dục Bình Thuận
Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa Học lớp 12 năm học 2019 - 2020 sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng
Đề kiểm tra học kì I - Đề số 1 - Hóa Học 12
Đề kiểm tra học kì I - Đề số 2 - Hóa Học 12
Đề kiểm tra học kỳ I - Đề số 3 - Hóa Học 12
Đề kiểm tra học kỳ I - Đề số 4 - Hóa Học 12
Đề kiểm tra học kỳ I - Đề số 5 - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VI - Hóa Học lớp 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VI - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VI - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương VI - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương VI - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VII - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VII - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VII - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương VII - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 Chương VII - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương VII - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VIII - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VIII - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương VIII - Hóa Học 12
Đề thi học kỳ II môn Hóa Học lớp 12 năm 2019-2020 sở giáo dục Khánh Hòa
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VIII - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương V - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương IV - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương III - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1- Chương II - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1- Chương I- Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 3 - Chương I - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VIII - Hóa Học 12
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VIII - Hóa Học 12