Giải môn Khoa học lớp 5

Xemloigiai.net giới thiệu lí thuyết và bài tập môn Khoa học lớp 5 giúp học sinh học tốt môn Khoa học lớp 5.

CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE - KHOA HỌC 5

Vật chất và năng lượng

Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng

Sự biến đổi của chất

Sử dụng năng lượng

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT - KHOA HỌC 5

Môi trường và tài nguyên