Trắc nghiệm Hóa Học 12

Bài tập Hóa Học 12 trắc nghiệm theo từng bài, từng chuyên đề, dạng bài, đủ học kì 1, 2 có đáp án, lời giải chi tiết cho ngân hàng câu hỏi. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: "trắc nghiệm Hóa Học 12 xemloigiai.net"
55 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về ôn tập chương 6 có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập mức độ vận dụng cao nhôm, kim loại kiềm và hợp chất tác dụng với nước có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập mức độ vận dụng nhôm, kim loại kiềm và hợp chất tác dụng với nước có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập axit tác dụng với muối aluminat có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập vận dụng cao về phản ứng nhiệt nhôm có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập vận dụng về phản ứng nhiệt nhôm có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với axit có tính OXH có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với axit không có tính OXH có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch muối có đáp án và lời giải chi tiết
50 câu hỏi lý thuyết về nhôm và hợp chất của nhôm có đáp án và lời giải chi tiết
20 bài tập về nước cứng có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập vận dụng về kim loại kiềm thổ và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập CO2 tác dụng với Ca(OH)2; Ba(OH)2 có đáp án và lời giải
25 bài tập vận dụng cao về kim loại kiềm thổ và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết
55 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về kim loại kiềm thổ và hợp chất có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm thổ có đáp án và lời giải chi tiết
55 bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm và muối cacbonat có đáp án và lời giải chi tiết
20 bài toán cho từ từ muối cacbonat vào axit có đáp án và lời giải chi tiết
55 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về kim loại kiềm có đáp án và lời giải chi tiết
20 bài toán cho từ từ axit vào muối cacbonat có đáp án và lời giải chi tiết
45 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về điều chế kim loại có đáp án và lời giải chi tiết
65 câu hỏi lý thuyết về điện phân mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết
55 câu hỏi lý thuyết vê điều chế kim loại theo phương pháp thủy luyện và nhiệt luyện có đáp án và lời giải chi tiết
55 bài tập điện phân mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết
45 bài tập điện phân mức độ vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết
45 bài tập vận dụng về khử oxit kim loại bằng (CO, H2, C) có đáp án và lời giải chi tiết
55 câu hỏi thông hiểu về sự ăn mòn kim loại có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)
55 câu hỏi thông hiểu về sự ăn mòn hóa học có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)
25 bài tập về hợp kim của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập một kim loại tác dụng với một muối có đáp án và lời giải chi tiết
45 bài tập một kim loại tác dụng với nhiều muối có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với một muối có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)
25 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)
25 bài tập về kim loại tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập về kim loại tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập vận dụng cao về tính chất hóa học của kim loại có đáp án và giải chi tiết
55 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về tính chất - dãy điện hóa của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết
55câu hỏi mức độ nhận biết về dãy điện hóa của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết
45 câu hỏi lý thuyết có tính chất vật lý của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết
55 câu hỏi lý thuyết về vật liệu polime có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)
55 câu hỏi lý thuyết về vật liệu polime có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)
35 bài tập về điều chế polime có đáp án và lời giải chi tiết
55 câu hỏi lý thuyết về đại cương polime có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập vận dụng cao về thủy phân peptit, protein có đáp án và lời giải chi tiết
55 bài tập vận dụng về thủy phân peptit, protein có đáp án và lời giải chi tiết
55 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về peptit - protein có đáp án và lời giải chi tiết
55 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về peptit, protein có đáp án và lời giải chi tiết
30 bài tập vận dụng cao về xác định CTCT dẫn xuất của amin, amino axit có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập vận dụng về xác định CTCT của dẫn xuất amin, amino axit có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập vận dụng về xác định CTCT của dẫn xuất amin, amino axit có đáp án và lời giải chi tiết
30 bài tập vận dụng cao về amino axit có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập tổng hợp về amin có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết 30 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết
45 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng cơ bản có lời giải
55 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amino axit có đáp án và lời giải chi tiết
45 bài tập vận dụng về amin tác dụng với dung dịch muối có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập về đốt cháy amin mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết
30 bài tập về đốt cháy amin mức độ vận dụng cơ bản có đáp án và lời giải chi tiết
55 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về amin có đáp án và lời giải chi tiết
55 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amin có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)
55 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amin có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)
25 bài tập về điều chế xenlulozo nitrat, xenlulozo axetat có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập về phản ứng đốt cháy cacbohidrat có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập về lên men tinh bột, quá trình quang hợp có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập vận dụng về phản ứng lên men glucozo có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập vận dụng về phản ứng tráng bạc của glucozo, fructozo có đáp án và lời giải chi tiết
45 bài tập mức độ nhận biết về glucozo, fructozo có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập về đốt cháy chất béo có đáp án và lời giải chi tiết
20 bài tập vận dụng cao về chất béo có đáp án và lời giải chi tiết
25 bài tập vận dụng cao về chất béo có đáp án và lời giải chi tiết
40 bài tập vận dụng về phản ứng thủy phân chất béo có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)
35 câu hỏi lý thuyết về cách gọi tên este có đáp án và lời giải chi tiết
35 bài tập vận dụng thủy phân este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)
35 bài tập vận dụng thủy phân este có lời giải (phần 2)
55 bài tập về phản ứng thủy phân este có đáp án và lời giải chi tiết
55 bài tập vận dụng về thủy phân este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)
35 bài tập lý thuyết về công thức cấu tạo của este có đáp án và lời giải tiết (phần 3)
35 bài tập lý thuyết về công thức cấu tạo của este có lời giải (phần 2)
35 câu hỏi về xác định công thức cấu tạo của este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)
25 câu hỏi về chuỗi phản ứng của este có đáp án và lời giải chi tiết
55 câu hỏi lý thuyết về este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 4)
55 bài tập lý thuyết este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 3)
50 bài tập lý thuyết este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)
50 bài tập lý thuyết este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)
201 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học