Đề thi Sinh học 7

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi giữa kì và cuối kì môn Sinh học 7 mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 7 có thêm tài liệu để ôn luyện để làm bài thi tốt nhất. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 7 có lời giải 
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh học lớp 7 có hướng dẫn chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 20 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 19 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 6 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 2 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) có lời giải - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 19 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 18 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 12 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 15 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7 có lời giải
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 17 - Học kì 1 - Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 18 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 20 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 16 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 15 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 13 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 10 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 9 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 8 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 7 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Học kì 1 - Sinh học 7 có lời giải