Đề thi Vật Lý 7

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi giữa kì và cuối kì môn Vật Lý 7 mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 7 có thêm tài liệu để ôn luyện để làm bài thi tốt nhất. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề thi Học kì 1 - Đề 5 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 2 - Đề 3 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 2 - Đề 4 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 2 - Đề 5 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 2 - Đề 6 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Bài 3 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 1 - Đề 7 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 1 - Đề 4 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 1 - Đề 3 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 1 - Đề 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 1 - Đề 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 1 - Môn Vật lí - Lớp 7 - PGĐ Quận 6 - Năm 2019-2020
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 12 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 9 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 10 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 11 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 12 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 1 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 2 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 3 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 4 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 5 - Chương 3 - Học kì 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 2 - Môn Vật lí - Lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Hiền - Năm 2019-2020
Đề thi Học kì 2 - Đề 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề thi Học kì 2 - Đề 2 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 1 - Chương 2 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 6 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 2 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 Tiết) có đáp án - Đề 1 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 11 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 10 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 9 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 8 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 7 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 6 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 5 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 4 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7
Đề kiểm tra 15 phút có đáp án - Đề 3 - Chương 1 - Học kì 1 - Môn Vật Lý - Lớp 7