Đề thi Tiếng Việt 4

Xemloigiai.net giới thiệu tuyển tập, sưu tầm những đề thi giữa kì và cuối kì môn Tiếng Việt 4 mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 4 có thêm tài liệu để ôn luyện để làm bài thi tốt nhất. Các đề thi sẽ liên tục được cập nhật và bổ sung.
Đề số 10 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 (Đề thi cuối học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 9 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 (Đề thi cuối học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 8 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 (Đề thi cuối học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 7 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 (Đề thi cuối học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 6 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 (Đề thi cuối học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 5 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 (Đề thi cuối học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 4 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 (Đề thi cuối học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 3 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 (Đề thi cuối học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 2 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 (Đề thi cuối học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 1 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 (Đề thi cuối học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 10 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 (Đề thi giữa học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 9 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 (Đề thi giữa học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 8 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 (Đề thi giữa học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 7 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 (Đề thi giữa học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 6 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 (Đề thi giữa học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 (Đề thi giữa học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 (Đề thi giữa học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 (Đề thi giữa học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 (Đề thi giữa học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 (Đề thi giữa học kì 2) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 10 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 9 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 8 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 7 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 6 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 5 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 4 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 3 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 2 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 1 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 (Đề thi cuối học kì 1) - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 10 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 9 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 8 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 7 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 6 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4 có lời giải
Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Tiếng Việt 4 có lời giải